آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

آموزش کودکان افغان

© یونیسف ایران

ایران یکی از کشورهایی است که میزبان بیشترین جمعیت پناهنده است. حدود 833000 مهاجر افغان ثبت شده و حدود یک میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان ثبت نشده در ایران زندگی می کنند. کودکان مهاجر افغان فاقد کارت اقامت، دسترسی محدودتری به خدمات آموزشی و اجتماعی دارند. این کودکان تحت شرایط سختی کار می کنند، درآمد بسیار کمی دارند و در مقابل آزار و بهره کشی بسیار آسیب پذیر هستند.

 یونیسف و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برای افزایش دسترسی کودکان پناهنده/مهاجر به خدمات آموزشی و حمایتی با یکدیگر همکاری می کنند. یونیسف همچنین برنامه هایی را در جهت ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد اجرا می کند که هدف آن بهبود خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها به کودکان افغان است. این خدمات در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان افغان در برابر خشونت، آزار و بهره کشی، افزایش آگاهی عمومی آنان و ایجاد اشتیاق برای زندگی، به آنان ارائه می شود.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children