مشارکت کودکان و نوجوانان: گزینه‌هایی برای اقدام

ابتکار شهرهای دوستدار کودک

مطالب مهم

مشارکت یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان با هر سن، از هرجامعه، با هر توانایی و در کلیه بخش‌های جامعه است. مشارکت کودکان جزء لاینفک ایجاد و اجرای ابتکار شهرهای دوستدار کودک در سطح محلی است. رهنمود «مشارکت کودکان و نوجوانان: گزینه‌هایی برای اقدام»، راهنمایی و پیشنهاداتی در خصوص نحوه امکان مشارکت کودکان و نوجوانان در تصمیماتی را ارائه می دهد که زندگی کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. این رهنمود به معرفی اصول مشارکت معنادار و فراگیر کودکان پرداخته و گزینه‌هایی برای اقدام از طریق چرخه ابتکار شهرهای دوستدار کودک را معرفی می کند. در پایان این رهنمود، راهنمای حفاظت از کودکان در ابتکار شهرهای دوستدار کودک را نیز ارائه می دهد.

ابتکار شهرهای دوستدار کودک بخشی از برنامه همکاری وزارت کشور و یونیسف در ایران است.

مشارکت کودکان و نوجوانان: گزینه‌هایی برای اقدام
نویسنده
UNICEF
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی