راهنمای عملی برای آموزش تلفیقی یا ازراه‌دور و کودکان دارای معلولیت

این راهنما برای حمایت از همه کودکان، به‌ویژه کودکان دارای معلولیت در محیط‌های فراگیر تمرکز دارد.

edu
UNICEF

مطالب مهم

این راهنما توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در پاسخ به وضعیت ایجاد شده توسط همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ تهیه و تنظیم شده است. بااین‌حال، این راهنمای کاربردی، در سایر شرایط ازجمله در مواقع اضطراری که ممکن است یادگیری تلفیقی یا ازراه‌دور ضروری باشد، کاربرد دارد. این راهنما برای حمایت از همه کودکان، به‌ویژه کودکان دارای معلولیت در محیط‌های فراگیر تمرکز دارد.

این راهنمای عملی برای ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی تلفیقی یا ازراه‌دور جهت حمایت از مدیران مدارس، معلمان و سایر متخصصان مسئول در تصمیم‌گیری، تهیه شده است تا ضامن تداوم آموزش و دریافت خدمات مرتبط توسط کودکان برخاسته از جمعیت‌های آسیب‌پذیر (به‌ویژه کودکان دارای معلولیت)، حتی زمانی‌ که مدارس از نظر فیزیکی تعطیل هستند، باشد.

راهنمای عملی برای آموزش تلفیقی یا ازراه‌دور و کودکان دارای معلولیت
نویسنده
یونیسف
تاریخ انتشار مطلب
زبان
فارسی