برنامه همکاری کشوری دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱

یونیسف ایران

مطالب مهم

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه‌‌گیری کووید-۱۹ از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال ۱۳۹۸ و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم‌ها بر روی آسیب‌پذیرترین کودکان، بر زمینه‌های مندرج در این بروشور متمرکز است.

brochure
نویسنده
UNICEF Iran
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی