برنامه همکاری کشوری دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱

یونیسف ایران

مطالب مهم

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه‌‌گیری کووید-۱۹ از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال ۱۳۹۸ و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم‌ها بر روی آسیب‌پذیرترین کودکان، بر زمینه‌های مندرج در این بروشور متمرکز است.

brochure
نویسنده
UNICEF Iran
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی

گزارش را دانلود کنید

(PDF, 1,17 MB) (PDF, 1,42 MB)