کودکان در رسیدگی‌های قضایی

ازهمه کودکان با هر پیش‌زمینه اجتماعی، اقتصادی و در هر سنی در برابر بدرفتاری، بهره‌کشی و سوءرفتار باید مراقبت شود.

یونیسف/ارفع

وضعیت موجود

کودکان در رسیدگی‌های قضایی نیازمند توجه ویژه و مستمر برای تضمین دسترسی به خدمات کودک‌محور، برنامه‌های مراقبت پس از خروج، قضازدایی و تدابیر جایگزین هستند.

اقدامات یونیسف

       یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:

  • حمایت از تدوین منابع و کتابچه‌های راهنمای آموزشی پیرامون کودکان در رسیدگی‌ قضایی.
  • ارتقای ظرفیت‌های کارشناسان مربوطه در استفاده از برنامه‌های قضازدایی و تدابیر جایگزین.
  • حمایت از ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای نوجوانان در کانون‌های اصلاح و تربیت.
  • تقویت ارائه خدمات و برنامه‌های مؤثر در حوزه مراقبت بعد از خروج برای نوجوانان.
  • ایجاد زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه‌های رسیدگی‌ قضایی کودک‌ محور.
  • حمایت از تلاش‌های ملی برای ارتقای مصالح عالیه کودک.
UNICEF/Iran/Arfa

نتایج مورد انتظار

نظام قضایی کشور، در راستای تعهدات ملی، از ظرفیت بیشتری برای تعامل با کودکان در رسیدگی‌های قضایی برخوردار خواهد شد. کودکان در فرایند رسیدگی‌ قضایی به برنامه‌های قضازدایی، تدابیر جایگزین و مراقبت‌های بعد از خروج دسترسی خواهند داشت. این کودکان همچنین از خدمات و برنامه‌های حساس به وضعیت کودکان بهره‌مند خواهند شد تا از آن‌ها در برابر قربانی شدن مجدد مراقبت و حمایت شود.

سازمان‌های همکار

 سازمان‌های همکار اصلی یونیسف در این حوزه عبارتند از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سازمان بهزیستی کشور.