کودکان در رسیدگی‌های قضایی

ازهمه کودکان با هر پیش‌زمینه اجتماعی، اقتصادی و در هر سنی در برابر بدرفتاری، بهره‌کشی و سوءرفتار باید مراقبت شود.

boys are playing in the yard
یونیسف/ارفع