پیشگیری از مصرف مواد در میان نوجوانان

هم‌اکنون، مصرف جهانی مواد در میان نوجوانان رو به افزایش است.

Young girls against HIV AIDS and Drug use
یونیسف/ایران