04 فوریه 2024

تعهدات بنیادین نسبت به کودکان در اقدام بشر دوستانه

از زمـان معرفـی تعهـدات بنیادیـن در قبـال کـودکان طـی اقدامـات بشردوسـتانه در سـال 1998 و بازبینی آن در سـال 2010 زمینـه جهانـی بشردوسـتانه بـه صـورت چشـمگیری تغییـر کـرده اسـت. بحرانهـای بشردوسـتانه بیـش از پیـش طولانی شـده اند. بی اعتنایـی روزافـزون بـه حقـوق بشردوسـتانه و حقـوق بشـر و اصـول بشردوسـتانه وجـه ممیـز درگیری هایـی اسـت کـه بیـش از هـر چیـز زنـان و کـودکان را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. رشـد جمعیـت، شهرنشـینی، تخریـب محیـط زیسـت و تغییـر آب وهـوا، مهاجـرت گســترده، آوارگــی اجبــاری، در کنــار بحرانهــای ســلامت عمومــی بیــش از پیــش تهدیدهــای پیــش روی کــودکان را پیچیده تــر می کننــد. تعهـدات بنیادیـن بـا هـدف تجهیـز یونیسـف و شـرکای آن بـرای ارائـه پاسـخ بشردوسـتانه و حمایت طلبـی اصولـی، به موقـع، باکیفیـت و کودک-محـور در همـه بحرانهـا بـا پیامدهـای بشردوسـتانه بازبینـی شـده اسـت.
05 دسامبر 2022

چک‌لیست ملاحظات کلیدی برای ارتقاء جبران یادگیری به‌طور موثر و عادلانه

همه‌گیری کووید-۱۹ نه تنها وجود نابربری‌های عمیق را آشکار ساخت بلکه آن را گسترش داد. آسیب‌پذیرترین اقشار بیشتر از دیگران تحت تأثیر تعطیلی مدارس قرار گرفتند. دختران، کودکان خانواده‌های نیازمند، کودکان ساکن در مناطق روستایی، کودکان دارای معلولیت، کودکان اقلیت‌های قومی، نوجوانان و خردسال‌ترین دانش‌آموزان از تحصیل محروم ماندند. کودکان محروم و حاشیه‌ای بیش از دیگر کودکان از فقدان یادگیری خصوصاً در درس‌های پایه آسیب دیدند. باتوجه به این شرایط یکی از اولویت‌های جهانی اطمینان از این است که از هر دختر و پسر حمایت کافی به عمل می‌آید تا همه آن‌ها بتوانند به آغوش مدرسه بازگردند. به این‌ترتیب و به منظور حمایت از بازگشایی مدارس و بازیابی آموزش کودکان با اقدامات فوری و در مقیاس متناسب، باید تلاش شود تا به‌طور مؤثر آن کودکانی را که از تحصیل عقب مانده‌اند، به یادگیری بازگردانده شوند. در این راستا چک لیست ملاحظات کلیدی با سه رکن رفاه و حمایت، یادگیری و شناسایی و حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد تهیه شده است تا چارچوب مناسبی برای حمایت از بازگشایی مناسب مدارس ارائه کند.