17 آوریل 2024

برنامه همکاری کشوری یونیسف در جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۶-۱۴۰۲

ماموریت یونیسف در ایران از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی با حمایت از واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری سل و تجهیز اولین کارخانه شیر پاستوریزه درکشور آغاز شد. سپس یونیسف فعالیت‌های خود را به حمایت از برنامه‌هایی در جهت ارتقاء سلامت کودکان، مانند ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون و پیشگیری از اسهال متمرکز کرد. در ادامه، فعالیت‌های یونیسف در ایران به حوزه هایی شامل حمایت از کودکان در برابر خشونت و ترویج دسترسی عادلانه به آموزش برای همه کودکان گسترش پیدا کرد.هدف برنامه پنج‌ساله کنونی یونیسف در ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۶) این است که تمام کودکان و نوجوانان، به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، از یک سیستم حمایت اجتماعی یکپارچه بهره‌مند شوند که ضمن تامین رفاه آنان در زمینه‌ سلامت، تغذیه، آموزش و آب و بهداشت، نیازهایشان را نیزدر شرایط بحرانهای بشردوستانه و دیگر شرایط لازم برآورده کند. این برنامه همچنین از مشارکت و ادغام کودکان در جوامع اطمینان حاصل کرده و به آنها اجازه می‌دهد تا تمام ظرفیت‌های خود را تحقق بخشند.
04 فوریه 2024

تعهدات بنیادین نسبت به کودکان در اقدام بشر دوستانه

از زمـان معرفـی تعهـدات بنیادیـن در قبـال کـودکان طـی اقدامـات بشردوسـتانه در سـال 1998 و بازبینی آن در سـال 2010 زمینـه جهانـی بشردوسـتانه بـه صـورت چشـمگیری تغییـر کـرده اسـت. بحرانهـای بشردوسـتانه بیـش از پیـش طولانی شـده اند. بی اعتنایـی روزافـزون بـه حقـوق بشردوسـتانه و حقـوق بشـر و اصـول بشردوسـتانه وجـه ممیـز درگیری هایـی اسـت کـه بیـش از هـر چیـز زنـان و کـودکان را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. رشـد جمعیـت، شهرنشـینی، تخریـب محیـط زیسـت و تغییـر آب وهـوا، مهاجـرت گســترده، آوارگــی اجبــاری، در کنــار بحرانهــای ســلامت عمومــی بیــش از پیــش تهدیدهــای پیــش روی کــودکان را پیچیده تــر می کننــد. تعهـدات بنیادیـن بـا هـدف تجهیـز یونیسـف و شـرکای آن بـرای ارائـه پاسـخ بشردوسـتانه و حمایت طلبـی اصولـی، به موقـع، باکیفیـت و کودک-محـور در همـه بحرانهـا بـا پیامدهـای بشردوسـتانه بازبینـی شـده اسـت.