04 مارس 2019

آموزش پیش‌دبستانی

وضعیت موجود, از سال 1390، تغییرات عمده‌ای در نظام آموزش رسمی کشور بر اساس «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» آغاز شده است. از اهدافی که در سند مذکور بر آن تأکید شده می توان به «توسعه عدالت آموزشی، ترویج مشارکت فعال کودکان در روند یادگیری و آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، به ویژه مدیریت مدارس و آموزگاران» اشاره کرد. وزارت آموزش و پرورش، طرح آزمایشی یک سال دوره…, نتایج مورد انتظار, دسترسی برابر به آموزش پیش‌دبستانی برای کودکان مناطق کم برخوردار از جمله کودکان پناهنده، دختران و کودکان با نیازهای ویژه افزایش خواهد یافت.   سازمان‌های همکار وزارت آموزش و پرورش سازمان همکار اصلی یونیسف در این حوزه است., اقدامات یونیسف, یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند: ارائه تخصص فنی، نمونه‌های موفق در جهان و جدیدترین دانش ‌روز به وزارت آموزش و پرورش با هدف دسترسی بهتر همه کودکان در ایران به آموزش رسمی پیش‌دبستانی.