سلامت مادر و کودک

یونیسف ایران به همراه شرکای دولتی، به تقویت نظام سلامت و افزایش پوشش ایمن‌سازی می‌پردازد و از سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که متضمن سلامت کودکان و مادران است، حمایت می‌نماید.

a child in bed
UNICEF Iran/Asadollahi