رفاه کودکان و کاهش فقر

مطالعات، تحلیل ها و آمارهای اجتماعی و اقتصادی کودک-محور اموری حیاتی برای آگاهی بخشی پیرامون مسائل کودکان است.

two happy girls
UNICEF Iran

وضعیت موجود

کاهش فقر کودکان یک اولویت ملی است. برای ایجاد یک نظام یکپارچه حمایت اجتماعی که نیازهای کودکان کشور را برآورده کند، درک روشن و جامع از مفهوم فقر چند بعدی کودک، پایش مستمر آن و نیز سیاست‌های مالی عمومی مناسب بسیار مهم و ضروری است.

An Iranian girl
UNICEF/Iran/Noorani

اقدامات یونیسف

یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:

  • تقویت ظرفیت‌های ملی با هدف درک، موقعیت‌یابی و ردیابی فقر چند بعدی کودکان.
  • ارائه کمک‌های تخصصی و تهیه شواهد اقتصادی با هدف ترویج و حمایت از تدوین سیاست‌های جامع و فراگیر رفاه اجتماعی و نظام‌هایی که می‌توانند به تمامی ابعاد فقر کودکان بپردازند.

نتایج مورد انتظار

کم برخوردارترین کودکان و زنان در ایران از فوائد سیاست‌ها و برنامه‌های جامع و فراگیر رفاه اجتماعی و کاهش فقر، بهره‌مند خواهند شد.

وزارت خانه ها و سازمان‌های همکار

سازمان‌های همکار اصلی یونیسف در این حوزه عبارتند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.