رفاه کودکان و کاهش فقر

مطالعات، تحلیل ها و آمارهای اجتماعی و اقتصادی کودک-محور اموری حیاتی برای آگاهی بخشی پیرامون مسائل کودکان است.

two happy girls
UNICEF Iran