فراخوان راهکارهای پیشرو فناورانه برای اقدامات اقلیمی

تغییرات اقلیمی بزرگترین تهدید علیه کودکان و جوانان جهان است.

یونیسف
inno
UNICEF
24 نوامبر 2022