برنامه سنجش سلامت برای کودکان پناهنده افغان

یونیسف ایران از برنامه سنجش سلامت برای ۹۷هزارو۴۵۴ کودک، شامل کودکان پناهنده، در ایران حمایت کرد.

مهدی سیاری
07 دسامبر 2022