اصفهان: اولین شهر کاندید دوستدار کودک در ایران

در راستای همکاری مشترک وزارت کشور و یونیسف در ایران

03 فوریه 2021
Signing ceremony of offering candidacy logo of child friendly cities to Isfahan
Majid Eslamdoost/Isfahan Municipality

اصفهان، 14 بهمن ماه - شهرداری اصفهان با عضویت در شبکه جهانی ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف به عنوان اولین شهر کاندید دوستدار کودک در ایران معرفی شد. روز چهاردهم بهمن ماه 1399 طی مراسمی که در اصفهان با حضور مقامات بلند پایه وزارت کشو، وزارت امور خارجه، دفتر یونیسف درایران، استاندار کل اصفهان، و شهرداری اصفهان برگزار شد، خانم مندیپ اوبرایان، نماینده دفتر یونیسف در ایران، به صورت رسمی لوگوی کاندیداتوری ابتکار شهر دوستدار کودک را به شهردار اصفهان، آقای دکتر نوروزی، تقدیم کرد که در نتیجه آن شهرداری اصفهان متعهد می شود در طی دو سال آینده برنامه اقدام مرتبط را که بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین وزارت کشور، دفتر کشوری یونیسف در ایران و شهرداری اصفهان تنظیم شده، اجرایی نماید.

در مراسم امضای تفاهم نامه، خانم مندیپ اوبرایان، نماینده دفتر یونیسف در ایران، اشاره نمودند که «من به تمامی ذینفعان به خصوص در  اصفهان توصیه می کنم تا گوش فرادادن به صدای کودکان را در اولویت قرار دهند و آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهند تا بتوانند رویاهای کودکان و شهری را که آرزو دارند در آن زندگی کنند را برای آینده ما و نسل بعدی درک کنند. ابتکار ایجاد شورای مشورتی کودکان قدمی مناسب در این مسیر محسوب می گردد».

آقای  ساکی رئيس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور با بيان اينكه تمام آرزوي بشريت در دست كودكان است؛ ضمن اشاره به اهمیت هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌های متولی حوزه كودكان برای احقاق حقوق همه جانبه کودکان و نوجوانان بر توجه به مناطق کمتر برخوردار، کودکان محروم و كودكان با نیازهای ویژه در برنامه ریزی ها و اجرای فعالیت ها تاکید نمود.

برنامه اقدام ابتکار شهر دوستدار کودک شهرداری اصفهان در کمیته ملی هماهنگی ابتکار شهر دوستدار کودک در راستای همکاری مشترک وزارت کشور و یونیسف در ایران در مهرماه 1399 به تصویب رسید. در خرداد ماه 1399 نیز 12 شهر شامل اِوز، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد به عنوان شهرهای پایلوت ابتکار شهر دوستدار کودک در ایران انتخاب شدند.

شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن نظرهـا، نیازهـا، اولویت‌هـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی‌ناپذیـر از سیاسـت‌ها، برنامه‌هـا و تصمیم‌هـای عمومـی باشـد. چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف این است که «همـه کـودکان و جوانـان بایـد بتواننـد از کودکـی و جوانـی خـود لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقـوق خـود در شـهر و اجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند.» این ابتکار، با حمایت دولت‌های ملی و محلی، سازمان های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و با همکاری یونیسف، بیش از ۳۰ میلیون کودک را در۳ هزار شهر و جامعه محلی در بیش از پنجاه و هشت کشور تحت پوشش قرار داده است.

 

تماس با ما

بهاره یگانه فر
کارشناس ارتباطات
یونیسف
تلفن: 02122594994

یونیسف تنها نهاد سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی و رفاه کودکان در سراسر جهان است. با همراهی و همکاری با طیف وسیعی از شرکای کاری، یونیسف در ۱۹۰ کشور و نقطه از جهان برای کودکان فعالیت دارد تا به تعهداتش برای همه کودکان، به ویژه آسیب پذیرترین آنها، جامه عمل بپوشاند. 

برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های یونیسف از وب سایت www.unicef.org دیدن فرمایید.