29 ივნისი 2023

საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის აღზრდის ხარჯი

„გაეროს ბავშვთა ფონდი“ ეხმარება საქართველოს მთავრობას შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და შშმ პირის სტატუსის მინიჭების სისტემის ტრანსფორმაციასა და საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვის ღონისძიებების ოპტიმიზაციაში. კვლევა „საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის აღზრდის ხარჯი: შშმ ბავშვების თანაბარი ჩართულობისთვის საჭირო საგნები და მომსახურებები” შემუშავდა „გაეროს ბავშვთა ფონდის“ საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ და მისი მიზანია საჭირო მტკიცებულებების მოპოვება შეზღუდული შესაძლებლობის მხარდამჭერი სისტემის ტრანსფორმაციისთვის, რაც ამჟამად ხორციელდება საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელობით. ამგვარი მტკიცებულებები უმნიშვნელოვანესია დახმარების ისეთი პაკეტის შესაქმნელად, რომელიც შესაძლებელს გახდის ინდივიდზე უფრო მეტად მისადაგებულ მხარდაჭერის სისტემასთან ბავშვების საჭიროებების მორგებას. ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია გვეხმარება, უკეთ გავიგოთ ოჯახის მიერ შშმ ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული ის დამატებითი ხარჯები, რაც გამოწვეულია შშმ ბავშვის კომუნიკაციის, გადაადგილების, სკოლაში სიარულის, სოციალიზაციის, თანატოლებთან თამაშის და ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის აუცილებელი ყველა სხვა აქტივობისთვის საჭირო დამატებითი საგნებისა და მომსახურებების  ღირებულებით. კვლევის საბოლოო მიზანი იყო ინფორმაციის მოგროვება საზოგადოებაში შშმ ბავშვის თანასწორი მონაწილეობისთვის საჭირო ხარჯების დიაპაზონსა და ტიპებზე. ინფორმაციის მოსაგროვებლად მოხდა საზოგადოებაში შშმ ბავშვის სრული მონაწილეობისთვის საჭირო დამატებითი საგნებისა და მომსახურებების, ასევე - ბავშვების არსებულ გარემოში მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად მიმდინარე და საჭირო ხარჯების აღრიცხვა. კვლევის ამოცანა იყო სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობისა და მხარდაჭერის სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის აუცილებელი დამატებითი საგნებისა და მომსახურებების გამოვლენა. შემდეგ, მკვლევარები შეეცადნენ საჭირო საგნებისა და მომსახურებების ხარჯების დაახლოებითი ფარგლების დაანგარიშებას სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობისა და დახმარებების საჭიროებების სხვადასხვა დონის მქონე ბავშვებისთვის.
19 ივნისი 2023

ნორვეგიის საელჩოსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლები აჭარის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური და ხარისხიანი განათლების გაუმჯობესებისაკენ მიმართულ აქტივობებს ეცნობიან

თბილისი, საქართველო, 2023 წლის 19 ივნისი - ნორვეგიის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოსა და სომხეთში მარკო სოლდიჩი, საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელი ემი ქლენსი და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი აჭარის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ეწვივნენ, რათა ერთობლივი პროექტის…
27 იანვარი 2023

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები და ბავშვები საქართველოში

კვლევის მიზანია, გააანალიზოს არსებული მონაცემები იმ სირთულეების გასარკვევად, რომლებსაც საქართველოში შშმ ქალები და შშმ ბავშვები აწყდებიან. კვლევაში მოცემულია საქართველოში შშმ პირების, განსაკუთრებით კი შშმ ქალებისა და შშმ ბვშვების მდგომარეობის მიმოხილვა დემოგრაფიის, განათლების, დასაქმების, ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფისა და სოციალურ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის, უსაფრთხოებისა და დანაშაულის კუთხით. ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემებისა და ანალიზის საფუძველზე, გაკეთებულია დასკვნები საქართველოში შშმ პირების წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ და გაცემულია რეკომენდაციები საქართველოში აღნიშნული პირების შესახებ მონაცემების შეგროვებასთან დაკავშირებით. ნაშრომი მომზადებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ, გაეროს ერთობლივი პროექტის „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოში“ (UN Joint Programme “Transforming Social Protection for Persons with Disabilities in Georgia”) ფარგლებში, „ერთობლივი მდგრადი განვითარების მიზნების ფონდის“ (Joint SDG Fund) მხარდაჭერით.
01 მარტი 2022

გაეროს ბავშვთა ფონდი აწარმოებს კამპანიას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებული სტიგმისა და მავნე სოციალური ნორმების დასაძლევად

თბილისი, საქართველო. 2022 წლის 1 მარტი – საქართველოს ექვსი რეგიონის 20 სკოლის მოსწავლეები, მშობლები და მასწავლებლები გადიან არსებული დამოკიდებულებებისა და ქცევების შესაცვლელად მიმართულ ინტერაქტიულ ტრენინგს, რომლებიც მიზნად ისახავს მხარდამჭერი და ინკლუზიური სოციალური გარემოს ჩამოყალიბებას და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და შეზღუდული…