20 იანვარი 2019

მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2017

წარმოდგენილი ანგარიში მოკლედ მიმოიხილავს 2017 წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარებული „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ შედეგებს. აღნიშნული კვლევა 2009 წელს დაწყებული კვლევების მეხუთე ეტაპს წარმოადგენს. იგი გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით მიმდინარე ერთობლივი ღონისძიებების ნაწილია და საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის მონიტორინგისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას ისახავს მიზნად. „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა“ ოჯახების პანელური გამოკითხვაა, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ყველა რეგიონს მოიცავს. კვლევის მეხუთე ეტაპზე შესაბამისი კითხვარები 4697-მა შინამეურნეობამ შეავსო და მიღებული შედეგები რეპრეზენტატიულია ქვეყნის მასშტაბით.
19 იანვარი 2019

მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2015

წარმოდგენილი მოკლე ანგარიში მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის მეოთხე ეტაპის შედეგებს ეფუძნება. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ოჯახების პანელური გამოკითხვაა, რომელიც ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ყველა რეგიონს მოიცავს. 2015 წლის კვლევის ფარგლებში შესაბამისი კითხვარები 4533-მა შინამეურნეობამ შეავსო და მიღებული შედეგები რეპრეზენტატიულია ქვეყნის მასშტაბით. აღნიშნული კვლევა შეისწავლის ისეთი სოციალური მოვლენების გავრცელების არეალს, როგორიცაა სამომხმარებლო სიღარიბე, მატერიალური დეპრივაცია, სუბიექტური სიღარიბე და სოციალური გარიყულობა. ამასთან ერთად, კვლევაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სოციალური ტრანსფერების როლსა და ბავშვთა კეთილდღეობას.
15 დეკემბერი 2018

სოციალური პოლიტიკა და ბავშვის უფლებათა მონიტორინგი

ზოგადი მიმოხილვა, ჩვენ ტექნიკურ დახმარებასა და კონსულტაციებს ვუწევთ  მთავრობას ბავშვებისთვის სოციალურად ინკლუზიური პოლიტიკის გატარების მიმართულებით. ვეხმარებით მას, რომ ეროვნული თუ რეგიონული პროგრამები და პოლიტიკა მოიცავდეს ყველაზე დაუცველ ოჯახებს და არსებობდეს სოციალური დაცვის ქმედითი მექანიზმები სიღარიბის შემცირებისა მიზნით.  ჩვენ ვატარებთ კვლევებს, ვაგროვებთ და…, გაიგე მეტი სოციალური პოლიტიკისა და ბავშვის უფლებების მონიტორინგის პროგრამების შესახებ, Child living in poverty Child in the Kindergarten