მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები

დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის

ძირითადი

წიგნი განკუთვნილია სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის და მოიცავს ხუთ თე­მას, რომელიც გაშლილია ხუთ გაკვეთილში. ყველა გაკვეთილი დაწვრილებითი სცენარის სახით არის წარმოდგენილი. თითოეულ თემას ახლავს საკითხავი მასალა, რომელიც და­ ეხმარება მასწავლებელს საკითხის ღრმად გაგებასა და გაკვეთილის დაგეგმვაში. მასალის სწავლებისთვის გამოყენებულია ინტერაქტიული მეთოდი. მოსწავლეებისთვის განკუთ­ვნილი დავალებების ტექსტი მოცემულია მოსწავლის წიგნში. დავალებებს ორმაგი ნუ­მერაცია აქვს. პირველი აღნიშნავს თემის ნომერს, მეორე კი – დავალების ნომერს თემის შიგნით. სწორი პასუხები და მათი ახსნა­-განმარტებები წინამდებარე პუბლიკაციაშია მოცემული. ზოგჯერ არ არსებობს ცალსახად სწორი პასუხი. ასეთი სავარჯიშო ითხოვს მოსწავლისაგან ლოგიკურ აზროვნებასა და საკუთარი პოზიციის დასაბუთებას. მოსწავ­ლეთათვის შესაძლო უცნობი სიტყვების განმარტებები მოსწავლის წიგნში მოცემულია მინდორზე. გაკვეთილის მომზადებისას მასწავლებელი ორივე წიგნს უნდა გაეცნოს.

ავტორი

UNICEF, PHR

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

(pdf, 4,20 MB)

More to explore