აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი

ადრეული და სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტი

ძირითადი

საქართველოს მთავრობამ 2017 წლის ოქტომბერში დაამტკიცა სკოლამდელ განათლებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები. სავალდებულო სტანდარტების მომზადება იყო სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონის მოთხოვნა და მის შემუშავებაში მთავრობას გაეროს ბავშვთა ფონდი დაეხმარა. დამტკიცდა შემდეგი სახელმწიფო სტანდარტები: ადრეული და სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტი; აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი; ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებაში კვების ორგანიზების და კვებითი ღირებულების ნორმების განმსაზღვრელი ტექნიკური რეგლამენტი; ტექნიკური რეგლამენტი ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებაში სანიტარულ- ჰიგიენური ნორმების შესახებ.

ადრეული და სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის შემუშავებაში ასევე მონაწილეობდა ორგანიზაცია „ვოლდ ვიჟენი“.

ავტორი
UNICEF, World Vision
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში