We’re building a new UNICEF.org.
As we swap out old for new, pages will be in transition. Thanks for your patience – please keep coming back to see the improvements.

Evaluation database

Evaluation report

2010 Guyana: Child Help Line Evaluation ReportExecutive summary

Background:

In de volgende hoofdstukken en paragrafen zijn de uitkomsten van gesprekken in samenhang met elkaar verwoord. Geen van de geïnterviewde personen wordt bewust letterlijk geciteerd. Gezien het feit dat de Kinder‐ en Jongerentelefoon een kleine organisatie is kan niet helemaal worden voorkomen dat passages of zinsneden verwijzen naar bepaalde personen. Dit was niet altijd te vermijden.

In de tekst wordt afwisselend gebruik gemaakt van de termen ‘vrijwilliger’, ‘belcounselor’ en ‘outreachmedewerker’. Allen zijn vrijwilligers van de Kinder‐ en Jongerentelefoon. Met doorverwijsorganisaties worden die instellingen bedoeld waar de KJT het meeste naar verwijst.

De rapportage start met de focus op de hulplijn zelf. Hier wordt het voor de doelgroep eigenlijke werk gedaan. Al het andere staat ten dienste aan dit proces en wordt in daaropvolgende paragrafen nader uitgewerkt.

Er is gestreefd naar maximale samenhang. Wel kunnen in de tekst dubbelingen voorkomen die dan vanuit een ander perspectief worden verwoord.

Wij wensen u veel leerzaam leesplezier. 

Objective:

Voor het in kaart brengen van de bekendheid en het gebruik van de helpline door de doelgroep is een groot aantal gesprekken gevoerd met kinderen en jongeren. Er gestreefd naar een brede vertegenwoordiging van de doelgroep. Gezien de korte tijd en de naderende vakantie werd de keuze beperkt door de beschikbaarheid. In totaal zijn enkele honderden kinderen en jongeren gesproken van scholen, buurthuizen, jongerengroeperingen, een opvanghuis voor Indiaanse kinderen uit het binnenland en is een jongereninformatiebeurs in Nickerie bezocht. De scholen liggen verspreid over Paramaribo.

Daarnaast is een school in Para bezocht en in Saramacca en Coronie tijdens de reis naar Nickerie. De scholen waren zo gekozen dat de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname zijn betrokken. Het ontbrak helaas aan tijd om bezoeken te brengen aan het binnenland. Met de kinderen en jongeren zijn groepsgesprekken gevoerd over het bestaan en de bekendheid onder hen van de hulplijn. Dit waren uiterst boeiende gesprekken. Alle groepen willen graag meer informatie ontvangen door middel van een bezoek door medewerkers van de KJT.


Methodology:

De hulplijn wordt met betrekking tot de telefoonlijnen gesponsord door Telesur. Hierdoor heeft de KJT geen kosten voor de verbinding en is de hulplijn voor kinderen en jongeren gratis te bereiken op het  nummer 123, ook zonder prepaid tegoed op een mobiele telefoon. Tijdens diverse gesprekken met kinderen is naar voren gekomen dat de hulplijn niet altijd goed bereikbaar is. Vanaf sommige mobiele  telefoons (Amerikaanse toestellen met een voorgeprogrammeerd nummer?) is (soms) geen verbinding te maken en wordt er een boodschap gegeven dat het nummer niet correct is. Door het daadwerkelijk  uitproberen in de klas met verschillende toestellen kon geen contact worden verkregen. Een aantal keren was de lijn in gesprek. Dit kan als ‘normaal’ worden beoordeeld gezien het feit dat die bewuste ochtend  slechts één lijn bemand was. Al eerder waren er vragen gerezen over de technische betrouwbaarheid van de telefoonlijnen. (juni 2010). Het is mij niet duidelijk geworden waarom het tot op heden nog niet  volledig in kaart is en wie daarmee is belast. De zorg voor de betrouwbaarheid van de techniek zou de hoogste prioriteit moeten krijgen. De regelmatige controle daarop en de coördinatie hiervan zou wellicht  een taak kunnen zijn van het secretariaat dat als logistiek knooppunt alle signalen verzamelt (beheer). Periodiek overleg met Telesur (als sponsor van de hulplijn) over instellingen en routing van de oproepen  naar het 123 nummer is nodig.


Conclusion:

De hieronder vermelde conclusies en aanbevelingen staan niet noodzakelijkerwijs in de volgorde van de tekst van het rapport. Daarbij is de rangorde willekeurig. Het is uiteraard aan de opdrachtgever te  beoordelen of de conclusies worden gedeeld. Met het oog op de werkbaarheid en het voornemen een meerjarenbeleidsplan op te stellen worden de aanbevelingen beperkt tot vijf hoofdpunten.Full report in PDF

PDF files require Acrobat Reader.


 

 

Report information

New enhanced search