Studija slučaja o participaciji djece izbjeglica i tražitelja azila u Hrvatskoj

Participacija djece iz ranjivih skupina

Djevojčica s igračkom u ruci
UNICEF/UN0274758/Haviv

Istaknuto

Studija slučaja o participaciji djece izbjeglica i tražitelja azila nastala je u okviru višegodišnjega istraživačkog projekta (2018. – 2021.) na temu participacije djece iz ranjivih skupina. Participacijska prava djece te podrška djeci koja se zbog različitih čimbenika nalaze u posebno izazovnim životnim okolnostima (djeca iz tzv. ranjivih skupina) duboko su u srži UNICEF-ova djelovanja. Nadalje, ranija istraživanja i analize, kao i poruke koje su dolazile od same djece, ali i odraslih, upućivali su na nužnost unapređenja dječje participacije u svim sferama njihova života i produbljivanja znanja povezanog s razumijevanjem koncepta ranjivosti djece u kontekstu njihovih participativnih prava. K tomu je i Nacionalna strategija za prava djece za razdoblje 2014. – 2020. kao jedan od strateških ciljeva postavila Osiguranje aktivnog sudjelovanja djece, a Nacionalni Plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2026. nastavlja s prioritiziranjem sudjelovanja djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te u školskim aktivnostima.

Naslovnica publikacije o participaciji djece izbjeglica i tražitelja azila
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-82-3