Inkluzivno obrazovanje

Kako razumjeti članak 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Djevojčica u učionici
Knežević Barišić/UNICEF

Istaknuto

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) priznaje svim osobama s invaliditetom pravo na inkluzivno obrazovanje. No što to zapravo znači? I koje su mjere potrebne da se to ostvari? Odbor za prava osoba s invaliditetom, međunarodno tijelo osnovano radi praćenja napretka vlada u provedbi Konvencije, izradio je Opći komentar o obrazovanju – dokument koji tumači što je to inkluzivno obrazovanje i detaljno navodi što vlade moraju učiniti kako bi bile sigurne da će se ono i ostvariti.

U ovom letku daje se pregled Općeg komentara. Odnosi se na svu djecu s teškoćama u razvoju, uključujući onu „koja imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima”. (članak 1. Konvencije)

Naslovnica publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje