ប្រែក្រឡា

ចូលរៀនក្នុងថ្នាក់រៀនវេទមន្តជាមួយសាយ និងសាបុក ដើម្បីសើចសប្បាយ និងរៀនពីរបៀបរស់នៅស្អាត និងវិធីគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នានា

Prai Krala actors and actress
UNICEF Cambodia/2018