សន្និសីទថ្នាក់តំបន់ឆ្ពោះទៅអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ INSPIRE យុទ្ធសាស្ត្រចំនួនប្រាំពីរ ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារ

សហការរៀបចំដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា យូនីសេហ្វ និងអង្គការសុខភាពភិភពលោក

20 មីនា 2019
A group photo of all participants
UNICEF Cambodia/2018/Antoine Raab

PHNOM PENH, Cambodia, 30 October 2018: Delegates from 21 countries in Asia and the Pacific are convening in the capital this week [October 30- November 1] to identify opportunities to accelerate action to end violence against children.

It is estimated that at least 1 billion children experience some form of interpersonal violence each year across the world. In Asia, at least 50 per cent of children experienced violence in the past year. In addition to having immediate and life-long consequences for children, violence against children places a long-term burden on health and social services, undermines investment and development in other sectors (such as health, early childhood development, nutrition and education) and constrains economic development. Recognising the urgency of tackling this problem, the international community committed to ending violence against children by 2030 as a priority of the Sustainable Development Goals (SDGs).

To contribute to the achievement of the SDGs, 10 agencies, including WHO and UNICEF, collaborated to launch INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children. From ensuring the enforcement of child-focused laws, to promoting positive parent-child relationships and providing socio-economic assistance, INSPIRE strategies are based on the best available evidence and represent demonstrated/proven effective approaches to ending violence. The Regional Conference focuses on translating the INSPIRE strategies into national contexts in the region.

Regional conference
The Regional Conference Towards the Implementation of INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children is co-hosted by the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSVY), UNICEF and WHO. Cambodia was the first country in the Asia-Pacific region to conduct a national survey on violence against children, and to launch a national Action Plan to Prevent and Respond to Violence Against Children informed by INSPIRE principles and strategies.

“The INSPIRE conference provides a forum for countries to learn from each other and from experts around the world about evidence-based practices that have the greatest potential to reduce violence against children” says His Excellency Vong Sauth, Minister of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation.

“UNICEF welcomes the wide participation from countries across the region, highlighting the importance of ending violence against children. This conference provides an opportunity to become aware of the devastating life-long impact of any form of violence on children. I call for legislation and action from all parties and partners so that no child grows up under the shadow of violence” says Karin Hulshof, UNICEF Regional Director for East Asia and the Pacific Region.

Violence against children is a multifaceted problem which affects individuals, close relationships, communities and societies. No sector can end violence against children alone; engagement and collaboration across multiple sectors, such as health, education, social welfare, finance and justice, is essential for effective prevention and response.

"WHO recognizes the critical role of the health sector and stands committed to providing countries the support they need to protect children from violence and its life-long consequences to health," says Dr Shin Young-soo, WHO Regional Director for the Western Pacific.

Every child has the right to a childhood free from violence. The INSPIRE Regional Conference will serve as a catalyst for renewed commitment and accelerated action in the region towards ending all violence against children by 2030.

###

Notes to Editors:
For media enquiries about the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation please contact:

H.E Toch Channy,
Director General of Technical Affairs Directorate, Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation
Email: phino@cwd@gmail.com
Mobile: +855 12 417 367

Learn more about UNICEF’s #ENDviolence global campaign here.

About WHO
Working with 194 Member States across six regions, WHO is the United Nations agency responsible for public health.

Learn more about WHO's work in ending violence here.

For more information about WHO and its work in the Western Pacific Region, visit: http://www.who.int/westernpacific
Follow the WHO Regional Office for the Western Pacific on Twitterand Facebook

For media enquiries about WHO Regional Office for the Western Pacific please contact:

Mr Ruel E. Serrano
Email: serranor@who.int
Mobile: +63 908 891 4532
Desk phone: +63 2 528 9993

Ms Teena Deogracias-Nery
Email: neryma@who.int
Mobile: +63 918 963 0224
Desk phone: +63 2 528 9991

ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

Rudina Vojvoda
Chief of Communication
UNICEF Cambodia
ទូរស័ព្ទ: +85523260204;ext=434
អ៊ីម៉ែល: rvojvoda@unicef.org
លោក​ មាស ប៊ុនលី
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង
យូនីសេហ្វកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: +85523260204;ext=435
អ៊ីម៉ែល: bmeas@unicef.org

Additional resources

A young boy looks is caught in thought as he looks at what he wrote on the chalkboard at Russey Chroy Primary School in Sa’ang district, Kandal province on July 3, 2018.

About INSPIRE
WHO initiated the preparation of the INSPIRE package in collaboration with the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), End Violence Against Children: The Global Partnership, the Pan American Health Organization (PAHO), the President’s Emergency Program for AIDS Relief (PEPFAR), Together for Girls, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United States Agency for International Development (USAID), and the World Bank (agencies with a long history of galvanizing a consistent, evidence-based approach to preventing violence against children).

The INSPIRE technical package can be accessed on https://uni.cf/2KQoAmo

Download the PDF press release in Khmer and English in below link:

 

អំពីអង្គការយូនីសេហ្វ

អង្គការយូនីសេហ្វ​​ លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារគ្រប់រូប នៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ។ រួមគ្នាជាមួយដៃគូរបស់យើង យើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេស និងទឹកដីចំនួន 190 ដើម្បីប្រែក្លាយការប្តេជ្ញាចិត្តនោះទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង​ ដោយផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិសេសចំពោះកុមារងាយរងគ្រោះបំផុត និងកុមារដែលមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល​ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ចំពោះកុមារទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអង្គការយូនីសេហ្វ និងការងាររបស់យើងសម្រាប់កុមារ សូមទស្សនាគេហទំព័រ www.unicef.org

តាមដាន​ព័ត៌មាន​ និងដំណឹងផ្សេងៗពីយូនីសេហ្វ​​ លើ Twitter និង Facebook