វិធានការបង្វែរ មិនមែនការដាក់ឃុំនោះទេ

ក្រសួងយុតិ្តធម៌ និងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា រៀបចំប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការប្រតិបត្តិច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន 2018-2020

20 មីនា 2019
Deputy Prime Minister, Sar Kheng
UNICEF Cambodia/2019/Bunly Meas

PHNOM PENH, Cambodia, 21 December 2018: The Ministry of Justice and the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, with support from UNICEF, jointly launched today the Juvenile Justice Law Strategic and Operational Plan to guide the implementation of the Juvenile Justice Law, which entered into effect in 2017.

Samdach Kralahom SAR KHENG, Deputy Prime Minister and Minister of Interior, pointed out at the launch of the Strategic and Operational Plan that, ‘Another key point in this plan is the focus on the education to understand the advantages of the implementation of diversion and other alternatives to detention that can contribute to the reduction of re-offences and to the reduction of children in detention. It also contributes to the reduction of expense of the Government in the detention facilities.’

The Juvenile Justice law was introduced in 2017 to reform the juvenile justice system of Cambodia. It focuses on diversion as the proper response to alleged youth criminality rather than punishment, the current approach in a country that lacks a system tailored to the needs of children.

At the launch, H.E. Vong Sauth, Minister of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation highlighted that the purpose of the Strategic and Operational Plan is to improve the lives of children in conflict with the law by focussing on two objectives: to build a sustainable juvenile justice system, and to provide effective protection and support to children in conflict with the law.

Approximately 23 in every 100,000 Cambodian children are incarcerated. The number of children in Cambodia’s prisons increased from 336 in 2014 to 1,535 in 2018 indicating that more efforts are urgently needed so that children in conflict with the law are diverted away from the criminal justice system towards more child friendly mechanisms such as diversion.

“While the Juvenile Justice Law is a significant milestone in the juvenile justice reform, the concept is new to Cambodia, which may have contributed to the slow implementation of this law. The Strategic and Operation Plan provides a roadmap for Cambodia to implement this law and build a modern juvenile justice system in accordance with the international standards and practices”, said Ms. Natascha Paddison, Acting UNICEF Representative to Cambodia.

To achieve the two over-arching objectives highlighted by by H.E. Vong Sauth, the Juvenile Justice Law Strategic and Operational Plan indicates nine strategic programme areas including coordination, management and communication; education and training; social agents; diversion; reintegration; detention; crime prevention; operating system and policy framework; monitoring and evaluation.

###

For media enquiries about the Ministries please contact:

Ministry of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation: His Excellency TOUCH CHANY, Director General of Directorate of Technical Affairs Mobile: +855 012 417 367

Ministry of Interior:

His Excellency Heng Hak, Under-Secretary of State of Interior

Mobile: +855 012 878 626

 

ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

Rudina Vojvoda
Chief of Communication
UNICEF Cambodia
ទូរស័ព្ទ: +85523260204;ext=434
អ៊ីម៉ែល: rvojvoda@unicef.org
លោក​ មាស ប៊ុនលី
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង
យូនីសេហ្វកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: +85523260204;ext=435
អ៊ីម៉ែល: bmeas@unicef.org

អំពីអង្គការយូនីសេហ្វ

អង្គការយូនីសេហ្វ​​ លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារគ្រប់រូប នៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ។ រួមគ្នាជាមួយដៃគូរបស់យើង យើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេស និងទឹកដីចំនួន 190 ដើម្បីប្រែក្លាយការប្តេជ្ញាចិត្តនោះទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង​ ដោយផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិសេសចំពោះកុមារងាយរងគ្រោះបំផុត និងកុមារដែលមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល​ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ចំពោះកុមារទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអង្គការយូនីសេហ្វ និងការងាររបស់យើងសម្រាប់កុមារ សូមទស្សនាគេហទំព័រ www.unicef.org

តាមដាន​ព័ត៌មាន​ និងដំណឹងផ្សេងៗពីយូនីសេហ្វ​​ លើ Twitter និង Facebook