នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា និងអ្នកតំណាងអង្គការនានានៃអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាព និងឱកាសនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

07 មិថុនា 2019
UN representatives in Cambodia meeting with Hun Sen
Courtesy photo of PM cabinet

PHNOM PENH, Cambodia, 9 May 2019: The Cambodia United Nations Country Team, led by UN Resident Coordinator Ms. Pauline Tamesis, met with Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, and his Cabinet on Monday 6 May.

This Annual Dialogue aims to facilitate cooperation between UN Agencies present in the country and the Royal Government of Cambodia to accelerate the implementation of the Cambodia Sustainable Development Goals (CSDGs).

This year’s meeting was focused on three primary topics: social protection, data for development and progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs).

During the meeting, the Prime Minister emphasized the critical importance of social protection in supporting Cambodia’s social and economic development, and the key role of data and its analysis to monitor national results.  At the same time, the Prime Minister expressed the Government’s commitment to participating in the Voluntary National Review of its progress on the SDGs at the UN in July 2019.

The Royal Government of Cambodia and the UN also discussed the coordination, capacity building and funding mechanisms for social protection and data generation, as well as the importance of focusing on the unique challenges faced by women and children in the country.

The 2019-2023 United Nations Development Framework (UNDAF) was signed at the close of the dialogue. This new Framework focuses on five development priorities: 1) Expanding social opportunities; 2) Expanding economic opportunities; 3) Promoting sustainable living; 4) Strengthening participation and accountability; and 5) Managing urbanization.

ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

លោក​ មាស ប៊ុនលី
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង
យូនីសេហ្វកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: +85523260204;ext=435
អ៊ីម៉ែល: bmeas@unicef.org

អំពីអង្គការយូនីសេហ្វ

អង្គការយូនីសេហ្វ​​ លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារគ្រប់រូប នៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ។ រួមគ្នាជាមួយដៃគូរបស់យើង យើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេស និងទឹកដីចំនួន 190 ដើម្បីប្រែក្លាយការប្តេជ្ញាចិត្តនោះទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង​ ដោយផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិសេសចំពោះកុមារងាយរងគ្រោះបំផុត និងកុមារដែលមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល​ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ចំពោះកុមារទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអង្គការយូនីសេហ្វ និងការងាររបស់យើងសម្រាប់កុមារ សូមទស្សនាគេហទំព័រ www.unicef.org

តាមដាន​ព័ត៌មាន​ និងដំណឹងផ្សេងៗពីយូនីសេហ្វ​​ លើ Twitter និង Facebook