ផែនការអប់រំបរិយាបន្ននៅកម្ពុជា៖ បង្កើនភាពអង់អាចដល់កុមារ ដូចជា កុមារី ដួងចៃ ជាដើម

ផែនការអប់រំអប់រំបរិយាបន្ននៅកម្ពុជា បង្កើនភាពអង់អាចដល់កុមារមានពិការភាព ដូចជា កុមារី ដួងចៃ តាមរយៈការជួយឱ្យពួកគេទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព លើកកម្ពស់សមភាព និងបរិយាបន្ននៅក្នុងសាលារៀន និងក្នុងសង្គម

Botumroath Keo Le Bun
7-year-old student Duong Chay, a smiling girl with hearing impairment and autism, communicates with her classmates using sign language on the playground of Siem Reap Special Education High School. They excitedly discuss the games they will play when the school bell rings, signaling the start of their break. Photo credit UNICEF/Le Bun
UNICEF Cambodia/2024/Botumroath Keo Le Bun
02 មេសា 2024