បរិក្ខារអនាម័យ និងទឹកស្អាតនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជា ជួយជនចំណាកស្រុកក្នុងគ្រាមានវិបត្តិ

បរិក្ខារអនាម័យ និងទឹកស្អាតនៅព្រំដែនកម្ពុជា ការពារជនងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត និងជួយដល់អ្នកដំណើរនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀត។

Heng Santepheap
WASH supplies are handed over to officials at Ou Rumduol Point of Entry in Battambang province
UNICEF Cambodia/2023/Heng Santepheap
24 ឧសភា 2023