ដំណើរជីវិតរបស់កុមារីម្នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារ របស់ខ្លួនវិញ

ដំណើរជីវិតរបស់កុមារីម្នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនវិញ

Kemal Gaitnazarov
© UNICEF Cambodia/2022/Kemal Gaitnazarov
UNICEF Cambodia/2022/Kemal Gaitnazarov
19 ធ្នូ 2022