កិច្ចសហការដ៏សកម្មមួយក្នុងកិច្ចការពារកុមារនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ស្ថាប័នអនុវត្តន៍ច្បាប់ យុវជន និង វិស័យឯកជនបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាព័ត៌មានវិទ្យាអាស៊ានស្ដីពី “កិច្ចគាំពារកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ”

Jaime Gill
Delegates from different sectors join hands at the ASEAN ICT Forum on Child Online Protection to demonstrate their unity and resolve to protect children online
UNICEF Cambodia/2022/Kemal Gaitnazarov
08 កុម្ភៈ 2023