ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតាមបែបវិជ្ជមានដល់កុមារជនជាតិភាគតិច

ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារតូចក្នុងខេត្ត រតនគិរី ជួយឲ្យឪពុកម្តាយជនជាតិភាគតិចអាចគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍកូន និងផ្តល់ឲ្យកូនៗនូវមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ការរៀនសូត្រ សុខភាព និងឥរិយាបថរបស់ពួកគេ

មឿន ចម្រុងឫទ្ធិសិទ្ធិ
Community people are trained on Positive Parenting
UNICEF Cambodia/2023/Nick Sells
19 កក្កដា 2023