ស្តិតិស្តីពីការការពារកុមារនៅកម្ពុជា

ការបោះពុម្ភផ្សាយដែលប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យដែលបែកខ្ញែកទៅជាទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយនៃកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Six year old Chamroeun helps his mum, Sareth, collect rubbish to sell, every day in Cambodia's capital, Phnom Penh.
UNICEF Cambodia/2014/Sharron Lovell

ចំណុចសំខាន់

របាយការណ៍ប្រភេទនះ គឺជារបាយការណ៍ដំបូងបង្អស់ ដែលនឹងជួយបំពេញចំណុចខ្វះខាត ដ៏សំខាន់មួយនៅកម្ពុជា៖ ខណៈពលដែលកម្ពុជាមានទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនអំពីកិច្ចការពារកុមារ ទិន្នន័យទាំងនេះនៅរាយប៉ាយតាមវិស័យ និងក្នុងឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើន។ លើសពីនេះ ប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅមិនទាន់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជុ្រងជ្រោយនោះដែរ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នះ នឹងតូ្រវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជួយដល់ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការអនុវត្តសកម្មភាពបន្ថែមទៀត ក្នុងវិស័យការពារកុមារ។ ជាពិសស របាយការណ៍នេះមានគោលបំណងជួយដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ និងមន្ត្រីកម្មវិធីក្នុងការវិភាគវឌ្ឍនភាព និងរៀបចំគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានា ដោយប្រើប្រាស់ភស្តុតាងនានាជាគោល។

Statistical Profile of CP cover
អ្នកនិពន្ធ
យូនីសេហ្វ កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ

ទាញយករបាយការណ៍

(PDF, 3,38 MB) (PDF, 2,41 MB)