សៀវភៅកូវីដ១៩ សម្រាប់កុមារ

សៀវភៅនេះនឹងពន្យល់មិត្តភក្តិតូចៗយើងអំពី ជំងឺកូវីដ១៩ និងវិធីការពារខ្លួន ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លង មេរោគនេះ។

Covid-19 Kid Book Khmer
Unicef Cambodia/2020

ចំណុចសំខាន់

សៀវភៅនេះនឹងពន្យល់មិត្តភក្តិតូចៗយើងអំពី ជំងឺកូវីដ១៩ និងវិធីការពារខ្លួន ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លង មេរោគនេះ។

Covid-19 Kid Book Khmer
អ្នកនិពន្ធ
Manuela Molina Cruz
កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស

ទាញយករបាយការណ៍

(PDF, 6,95 MB) (PDF, 1,55 MB)