កាសិក្សាស្តីពី ការអនុវត្តការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការសិក្សាបង្ហាញពីកត្តាប្រទាញប្រទង់ ដែលប៉ះពាល់ដល់ការថែទាំជំនួស និងប្រវត្តិនៃការថែទាំ សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃការថែទាំជំនួសទាំងប្រាំប្រភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

2 year old Yin Ratana, his mother Leav Channy, father Pov Vanny, and sister Sok Rotanaklina pose for a photo in front of their home
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

ចំណុចសំខាន់

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីគំហើញនៃការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្ត ការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារតាម​សហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយរាប់បញ្ចូលការថែទាំតាមវត្តអារាមផងដែរ។ ការសិក្សានេះគឺជាការសិក្សាលើកដំបូងអំពីការអនុវត្តការថែទាំជំនួសតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៃការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ ក្នុងសហគមន៍ ការអនុវត្តបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារតាមសហគមន៍ឆ្នាំ ២០០៨ និងបទបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានា ព្រមទាំងបានរកឃើញ ចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការឲ្យមានកិច្ចគាំទ្របន្ត។

របាយការណ៍នេះ នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការអនុវត្តរបស់ សហគមន៍ថែទាំជំនួសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏បង្ហាញពីជំហានដ៏កត់សម្គាល់ក្នុងការបន្តកែទម្រង់ការគាំពារកុមារនៅក្នុងប្រទេស។

Study on alternative Care Cover
អ្នកនិពន្ធ
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ

ទាញយករបាយការណ៍

(PDF, 3,96 MB) (PDF, 6,39 MB)