ការវាយតម្លៃជាសកលនៃកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរបស់ យូនីសេហ្វនៅតាមជនបទនិងទីក្រុងតូចៗ ឆ្នាំ ២០០៦-២០១៦

របាយការណ៍សិក្សាករណីប្រទេសកម្ពុជា

A girl takes water from the Jar
UNICEF Cambodia/2019/Fani Llaurado

ចំណុចសំខាន់

របាយការណ៍នៃករណីសិក្សានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ "ការវាយតម្លៃជាសាកលនៃកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរបស់អង្គការយូនីសេហ្វនៅតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនតូចៗ" ដែលត្រូវបានទទួលបន្ទុកដោយការិយាល័យវាយតម្លៃរបស់ យូនីសេហ្វ ដើម្បីវាយតម្លៃពីបទពិសោធន៍ និងវិភាគទានរបស់អង្គការយូនីសេហ្វនៅក្នុងវិស័យនេះចន្លោះឆ្នាំ​២០០៦ និង​២០១៦។ ការវាយតម្លៃជាសកលត្រូវបានជូនដំណឹងដោយករណីសិក្សាចំនួនប្រាំពីរប្រទេសដែលទាំងអស់អនុវត្តតាមរចនាសម្ព័ន និងវិធីសាស្ដ្រដូចគ្នា និងដោយភស្តុតាងបន្ថែមរួមមានការពិនិត្យឯកសារ UNICEF និងមិនមែន យូនីសេហ្វ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតសកល​ និងការសម្ភាសន៍ពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ អ្នកពាក់ព័ន្ធវិស័យចម្រុះ។

ការសិក្សាពីករណីប្រទេសមិនមែនជាការវាយតម្លៃពេញលេញទេ។ វាមិនសូវទូលំទូលាយក្នុងវិសាលភាពការប្រមូលទិន្នន័យនិងការវិភាគ។ គោលបំណងចម្បងរបស់វាគឺបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃសកលដោយប្រមូលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីរបស់យូនីសេហ្វនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទីប្រជុំជនជនបទនិងតូចនិងការវិវត្តនៃការចូលរួមរបស់អង្គការយូនីសេហ្វចំពោះវិស័យនេះនៅតាមកម្រិតប្រទេស។ ការសិក្សាករណីនេះក៏បង្ហាញពីការរកឃើញនិងអនុសាសន៍ដែលមានគោលបំណងដើម្បីជួយដល់អង្គការយូនីសេហ្វកម្ពុជានិងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស។

Evaluation of UNICEF Drinking Water Supply cover
អ្នកនិពន្ធ
Bernard Collignon, Marisa Gallegos, Jérémie Toubkiss
កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស