ការកាត់បន្ថយភាក្រិនលើកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ

ការវាយតម្លៃនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អង្គការយូនីសេហ្វ និងករណីសិក្សាការអនុវត្តកម្មវិធីប្រទេសកម្ពុជា

A mother holds her newborn baby
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

ចំណុចសំខាន់

គោលបំណងនៃការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍វាយតម្លៃដែលបានបង្កើតឡើងដោយការិយាល័យវាយតម្លៃរបស់ យូនីសេហ្វ គឺដើម្បីបំពេញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការចំពោះតម្លាភាពតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយការវាយតម្លៃពេញលេញ។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំនិតដោយសេរីក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទនេះ និងដើម្បីធានាដល់អ្នកដែលគាំទ្រការងាររបស់អង្គការយូនីសេហ្វដែលបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវយុទ្ធសាស្រ្តលទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពជារួម។


របាយការណ៍នេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃជាសកលដែលមានចំណងជើងថា "ការកាត់បន្ថយភាពក្រិននៅក្នុងកុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ: ការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់អង្គការយូនីសហ្វ" ដែលរួមមានករណីសិក្សាប្រទេសចំនួនប្រាំមួយ។ របាយការណ៍សិក្សាករណីសិក្សាកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យដូចជា Rachel Kagel និង Anna Tarrant មកពី ICF ។ មន្រ្តីវាយតម្លៃខ្ពស់ EO ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដំណើរការវាយតម្លៃជាទូទៅដោយមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយការិយាល័យអង្គការយូនីសេហ្វកម្ពុជាដែលលោក Arnaud Laillou និង Erica Mattellone គឺជាអ្នកដឹកនាំ។ លោក Abdoulaye Seye អ្នកឯកទេសវាយតំលៃនៅក្នុង EO បានគាំទ្រការគ្រប់គ្រង់នៃការវាយតម្លៃរួមទាំងធាតុចូលដើម្បីធានាគុណភាព។


ខ្លឹមសារន្របាយការណ៍ន្រះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយឬទស្សនៈរបស់អង្គការយូនីសហ្វឡើយ។ ទស្សនៈដែលបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកវាយតំលៃ។ អត្ថបទនេះមិនត្រូវបានកែសម្រួលតាមស្តង់ដារបោះពុម្ភផ្លូវការទេហើយ UNICEF ទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស។ ការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនេះមិនបញ្ជាក់ពីទស្សនៈស្តីពីស្ថានភាពស្របច្បាប់នៃប្រទេសឬទឹកដីណាមួយឬអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនឬការកំណត់ព្រំដែនទេ។

Reducing Stunting Cover
អ្នក​និពន្ធ
យូនីសេហ្វ
កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស

ទាញយករបាយការណ៍

(PDF, 2,33 MB) (PDF, 499,79 KB)