02 កក្កដា 2024

កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្តីពីការអប់រំបរិយាបន្ន រយៈពេល៥ឆ្នាំ ដើម្បីធានាឱ្យមានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប រួមទាំងកុមារមានពិការភាព

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤៖ កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយការគាំទ្រពីយូនីសេហ្វ បានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនូវផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការអប់រំបរិយាបន្ន (២០២៤-២០២៨) ដែលជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះមានគោលបំណងធានាថាកុមារគ្រប់រូប រួមទាំងកុមារមានពិការភាព…