ដំបូន្មានសម្រាប់ឪពុកម្តាយនៅក្នុងរដូវក្តៅខ្លាំង

បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ រលកកម្តៅ និងសុខភាពរបស់កុមារ

© UNICEF Cambodia/2019/Fani Llaurado
UNICEF Cambodia/2019/Fani Llaurado