ចូលរួមយុទ្ធនាការ #ខ្ញុំធូរចិត្តពេល...ជាមួយយូនីសេហ្វ

សុខភាពផ្លូវចិត្តមានសារសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ និងយុវជន។ សុខភាពផ្លូវចិត្តមិនសូវជាត្រូវបានលើកយកមកជជែកស៊ីជម្រៅនៅឡើយ។ តោះ ផ្លាស់ប្តូរគំនិតនេះ!

© UNICEF Cambodia/2022