„Нагласи и мечти на учениците за бъдещето – образование, семейство, работа“

Доклад с основни резултати от проведено социологическо проучване

Момичета и момчета - ученици обсъждат бъдещето си - работа, мечти, образование
UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi

За

Социологическото проучване „Нагласи и мечти на учениците за бъдещето – образование, семейство, работа” бе проведено от УНИЦЕФ България в област Шумен в отговор на необходимостта да се проучат представите за бъдещето на учениците. За целта бе изследвана целево връзката между нагласите им за образование, професионална реализация и желаната възраст за създаване на семейство.

Обобщеният доклад включва най-важните изводи и тенденции, констатирани от проучването и представени на регионална среща в Шумен през април 2018 г. Резултатите и препоръките са използвани на местно и национално ниво за подобряване на превенцията на детските бракове и ранните раждания, на достъпа до правосъдие и закрила, в образователната система, в социалните и здравните услуги.

Семейно-консултативните центрове за обществена подкрепа в областите Шумен и Монтана, създадени от общинските власти с подкрепата на УНИЦЕФ България, работят за предотвратяване на ранните бракове и раждания, задържане в училище и подобряване на образованието на момичета и момчета от изолирани и уязвими общности. Центровете изпълненяват програма, наречена „Образованието – стъпки за успешен старт”. Целите на програмата са:

  • Да се постигне промяна на нагласите и разбиранията вътре в общността; да се създаде ново ценностно отношение към образованието още на ниво общност, защото се наблюдава закономерност – ранните бракове са свързани с необхващането и/ или отпадането от училище;
  • Да се постигне промяна на нагласите извън общността – на учители, съученици, хора, живеещи извън общността;
  • Да се увеличи броят на момичета и момчета, завършващи средно образование с професионална квалификация.
„Нагласи и мечти на учениците за бъдещето – образование, семейство, работа“

Свалете документа