Ситуационен анализ на управлението на публичните финанси с фокус върху децата в България

Доклад

Учиеници стоят и си говорят в двора на училището си по време на пандемията
UNICEF Bulgaria/2021

За

Член 4 от Конвенцията за правата на детето задължава държавите да инвестират в правата на детето „в максималната степен, възможна с оглед на техните ресурси“.

Настоящият ситуационен анализ на управлението на публичните финанси с фокус върху децата в България (СитАн за УПФ) е неразделна част от по-всеобхватния Ситуационен анализ, изготвен от УНИЦЕФ с цел да се придобие представа за положението на децата и юношите в България. С него се прави преглед на финансовата рамка от гледна точка на политиките за децата и на проблемите, свързани с тях; той обхваща средствата, заделяни от държавния бюджет, и разходите, свързани с децата, в три сектора – здравеопазване, образование и социална закрила, и дава представа за това как финансите допринасят за реализирането на правата на детето.

Решенията, които правителствата вземат за начина на финансиране на образованието, здравеопазването и социалните политики и услуги, са от решаващо значение за реализирането на правата на децата. Ако средствата, заделени в бюджета, са недостатъчни, не са насочени към най-уязвимите групи и се разходват неефективно, всички деца – особено на тези в най-неравностойно положение са поставени в риск да загубят достъп до критично важна подкрепа и услуги. Член 4 от Конвенцията за правата на детето задължава държавите да инвестират в правата на децата „в максималната степен, възможна с оглед на техните ресурси“, като подчертава критичната връзка между публичните финанси и реализирането на правата на децата.

Достатъчните, справедливите и ефективните инвестиции в децата са решаващи за пълното реализиране на техните граждански, политически, икономически, социалнии културни права. Инвестициите в децата са не само правно задължение съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC), но освен това са икономическа стратегия за дългосрочно устойчиво развитие.

Прочетете пълния доклад тук.

Ситуационен анализа за управление на публичните ресурси
Автор
УНИЦЕФ

Files available for download