Компетентности и нагласи сред специалистите за допълващата и алтернативна комуникация

В проучването участват над 200 специалисти

Исотрията на Ани - Разказ за момичето, което говори с очите си и учителя й, с който се разбират …с един поглед. Или когато технологията се превърне в пръв помощник на децата
UNICEF Bulgaria/2020

За

Последните данни на Министерството на образованието и науката за 2020 г. сочат, че общият брой на децата с увреждания и специални потребности в детските градини и училищата в България е над 25 000. За мнозинството, или около 15 000 от тях (тези с множество увреждания, церебрална парализа, сензорни увреждания, разстройство от аутистичния спектър), комуникацията с останалите е сериозно затруднена. Тези предизвикателства влияят на тяхното участие в обучението, включително в процеса на оценка на нуждите, който е в основата за планиране на адекватна допълнителна подкрепа. Развитието на езиковите умения, в допълнение към обучението, е една от най-важните цели за децата със специални потребности. За децата с комплексни комуникационни затруднения, които нямат експресивна реч и не могат да пишат, това може да се постигне само чрез средствата на ДАК.

В края на 2020 г. УНИЦЕФ България възложи проучване, целящо да оцени нивото на компетентност, включително подготовка в университета и продължаваща квалификация, знанията, практиките и нагласите в областта на ДАК, както и използването му в практиката. Участие взеха над 200 специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в България. Законът за предучилищното и училищното образование регулира ключовата роля на тези центрове, в т.ч. координиране, консултиране, обучение, диагностика и методическа подкрепа. Почти 70% от респондентите са ресурсни учители със средно 10,4 г. професионален опит.

Корица на доклада от изследване за допълващата и алтернативна комуникация