Годишен доклад на УНИЦЕФ България за 2022 г.

Вижте какви са резултатите, които постигнахме за децата, заедно с нашите дарители и партньори

Силвия върви в двора на къщата на семейството
UNICEF Bulgaria/2022/Milkova

За

През 2022 г. България и светът бяха изправени пред многобройни предизвикателства и кризи: влошаваща се климатична криза, природни бедствия, въоръжени конфликти и други извънредни ситуации, които застрашават здравето и благосъстоянието на децата. Войната в Украйна опустоши живота на милиони деца и техните семейства и предизвика невиждана хуманитарна и икономиче-
ска криза. В партньорство с правителството и местните власти, агенциите на ООН , институциите на ЕС, неправителствени организации, медии, корпоративни партньори и дипломатическата общност, УНИ ЦЕФ продължи да финансира и подкрепя различни програми и модели на услу-
ги за децата и семействата в България с насоченост към най-уязвимите – децата в риск от бедност или социално изключване, децата с увреждания, децата в риск от разделяне със семейството или пострадали от насилие, децата без достъп до образование, в конфликт със закона, децата бежанци, включително непридружените и отделените от семействата си деца.


През последната година от изпълнението на Програмата на УНИ ЦЕФ за България 2018 – 2022 г. дейностите бяха насочени към следните ключови програмни области:
• Намаляване на бедността и социалното изключване сред децата;
• Ранно детско развитие и публична грижа за деца;
• Приобщаващо образование и учене в ранна възраст;
• Превенция на насилието, защита на жертвите и достъп до правосъдие за всички деца;
• Психично здраве и овластяване на младежите;
• Партньорства за наблюдение, комуникация и отстояване на правата на детето в България и по света.

Автор
УНИЦЕФ