Анализ на системата за закрила на детето

Окончателен доклад на УНИЦЕФ, 2019 г.

Момче гледа през прозорец
UNICEF/UNI154434/Pirozzi

За

Изтеглете: 

Анализ на системата за закрила на детето в България

Приложение 1: Описние и анализ на случаи

Приложение 2: Съпътстващи документи

Настоящото изследване се основава на анализ и оценка на текущата ситуация. То включва обширен преглед на литературата и първично проучване сред потребители на услуги, както и сред лица, създаващи политики, доставчици на услуги, деца и семейства. Целта е да се изготвят препоръки за по-нататъшно развитие на българската система за закрила на детето и нейните компоненти, предоставящи услуги за закрила на детето както в областта на превенцията, така и в тази на интервенцията.

Докладът последователно се спира на три теми, а именно: насилието срещу деца; децата, лишени от родителска грижа; и детското правосъдие.

Той се допълва от три анализа на случаи, разглеждащи от определен ъгъл конкретни въпроси от практиката за закрила на детето в България. Въз основа на реални случаи се разглеждат:
1) резидентната грижа и приемната грижа;
2) превенцията на разделяне на семейството и детето;
3) детското правосъдие.

Описанията и анализът на случаите представляват неразделна част от изследователския процес, а също и самостоятелни анализи, които илюстрират и разглеждат подробно конкретния път на детето през услугите на българската система за закрила на детето.

Анализ на системата за закрила на детето