Анализ на системата за закрила на детето

Окончателен доклад на УНИЦЕФ, 2019 г.

Момче гледа през прозорец
UNICEF/UNI154434/Pirozzi

За

Изтеглете: 

Анализ на системата за закрила на детето в България

Приложение 1: Описние и анализ на случаи

Приложение 2: Съпътстващи документи

Настоящото изследване се основава на анализ и оценка на текущата ситуация. То включва обширен преглед на литературата и първично проучване сред потребители на услуги, както и сред лица, създаващи политики, доставчици на услуги, деца и семейства. Целта е да се изготвят препоръки за по-нататъшно развитие на българската система за закрила на детето и нейните компоненти, предоставящи услуги за закрила на детето както в областта на превенцията, така и в тази на интервенцията.

Докладът последователно се спира на три теми, а именно: насилието срещу деца; децата, лишени от родителска грижа; и детското правосъдие.

Той се допълва от три анализа на случаи, разглеждащи от определен ъгъл конкретни въпроси от практиката за закрила на детето в България. Въз основа на реални случаи се разглеждат:
1) резидентната грижа и приемната грижа;
2) превенцията на разделяне на семейството и детето;
3) детското правосъдие.

Описанията и анализът на случаите представляват неразделна част от изследователския процес, а също и самостоятелни анализи, които илюстрират и разглеждат подробно конкретния път на детето през услугите на българската система за закрила на детето.

Анализ на системата за закрила на детето

Свалете документа

(PDF, 2,58 MB) (PDF, 741,35 KB) (PDF, 1,11 MB)