27 Ноември 2018

Достъп на децата до правосъдие

Предизвикателството, Децата са изправени пред същите предизвикателства пред достъпа си до правосъдие като всички останали граждани, но в допълнение се сблъскват и с други – специфични правни и социални бариери поради това, че са деца. Правосъдната система на България все още не е адаптирана към правата и нуждите на децата от подкрепа и закрила. Сложни и дълги…, Ресурси, CRC_bg.pdf Пълен текст на Конвенцията на ООН за правата на детето. CRC_ChildFriendly_2017.pdf Конвенция на ООН за правата на детето - адаптирана версия за деца. Общи коментари на Комитета по правата на детето на ООН, разясняващи Конвенцията:  GC_10_BG.pdf Общ коментар № 10 (2007) Правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица…, Решението, УНИЦЕФ в България работи в партньорство с правителството, местните власти, професионалисти от полицията, прокуратурата, съда, както и със социалните услуги, адвокатските колегии, децата,  младите хора, гражданското общество, медиите и бизнеса, за да гарантира, че всяко дете има справедлив достъп до правосъдие.  , Усилията ни са насочени към:, Законодателни промени в съответствие с международните и европейски стандарти, така че най-добрият интерес на всички деца, участници в правни процедури да бъде гарантиран, които включват: - въвеждане на адаптирани и съобразени с децата процедури и подходяща среда за разпит на деца жертви и свидетели на насилие и престъпления, които да гарантират…