УНИЦЕФ смята, че деинституционализацията не се ограничава до извеждането на децата от институциите от стар тип

Становище на Детския фонд на ООН относно публикувания доклад на Интернационал за правата на хората с увреждания (DRI)

22 Ноември 2019
Hands raised in the air in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi

УНИЦЕФ България споделя разбирането, че деинституционализацията не е крайна цел, а средство за постигане на това, което е най-добро за всяко едно дете. Тя е процес на замяна на институционалната грижа с грижа в семейна или близка до семейната среда и не се ограничава само до закриване на специализираните институции и извеждане на децата от тях. Работата по подкрепа на семействата за предотвратяване разделянето на децата от техните родители е ключова част от този процес, така както и подкрепата за децата и младежите, напускащи грижа, и специалистите, които работят с децата и родителите.

Отчитайки напредъка и положителните примери, УНИЦЕФ винаги е подчертавал необходимостта от допълнителна работа – основно по приоритизирането на подкрепата на родителите и осигуряването на качеството на услугите. Някои от основните препоръки от независимия преглед на напредъка и предизвикателствата в реформата на системата за грижа за децата, реализиран с подкрепата на Уницеф през 2014 г.[1], включват: гарантиране на приобщаващ подход към достъпа до образование, заетост и жилищно настаняване; създаване на система за наблюдение с единна база данни от всички подразделения на МТСП, МЗ и МОН; дългосрочен ангажимент за развитие и подкрепа на социалните работници и работещите в социалната сфера.

Тези препоръки се потвърждават и от редица други анализи и доклади: анализа за ролята на резидентната грижа в системата от мерки за закрила на детето, изготвен през 2018 г. от постоянната работна група по деинституционализация по заявка на Междуведомствената работна група за управление на процеса; анализа на системата за закрила на детето, изготвен с подкрепата на Уницеф през юли 2019 г.; доклада на международната организация DRI.

Отчитайки напредъка на страната в реформата за грижата за децата, ситуационният анализ на децата и жените в България[2], изготвен по поръчка на УНИЦЕФ, показва, че поради различни причини все още голям брой  деца продължават да бъдат разделяни от семействата си. Децата от маргинализирани общности и тези с увреждания са с най-висок риск да бъдат разделени от семействата си. Затова основните приоритети в настоящата програма за партньорство между УНИЦЕФ и правителството на Република България са превенцията на разделянето на децата от семействата им и подкрепата на родителите да се грижат за своите деца.

Актуализираният план за действие за прилагане на националната стратегия „Визия за деинституционалзицаия на децата в Република България“ за периода 2016 – 2020 г. и разработването на следващия план са възможност именно за решаване на съществуващите към момента основни предизвикателства и превръщането на препоръките за тяхното преодоляване в конкретни мерки с ясни срокове и времеви рамки, финансиране и отговорни институции.


[1] Деинституционализацията на децата в България, до къде и накъде?

[2] Ситуационен анализ на децата и жените в България

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.