ЕК и УНИЦЕФ отбелязват постиженията на 3-годишна програма за преодоляване на детската бедност и социалното изключване в Европа

По време на среща на високо равнище в София организациите оцениха напредъка на Европейската гаранция за детето, Фаза III, която беше въведена пилотно в 7 европейски държави

19 Април 2023
Европейска гаранция за детето заключително събитие
UNICEF Bulgaria/2023

БРЮКСЕЛ/ЖЕНЕВА/СОФИЯ, България, 20 април 2023 г. – Европейската комисия и УНИЦЕФ отбелязаха постиженията на 3-годишна пилотна програма, която беше въведена в 7 държави в Европа с цел преодоляване на детската бедност и социалното изключване.

Пилотната програма тестваше практическото приложение на Европейската гаранция за детето, която цели да гарантира равен достъп до ключови услуги за най-уязвимите деца. Инициативата се изпълняваше чрез партньорство между Европейската комисия и Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия.

Чрез пилотната програма бяха разработени и тествани интегрирани и координирани политики и практики, насочени към достигане до най-уязвимите деца. В България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия пилотната програма даде възможност за анализ на политиките, генериране на доказателства и консултации между ключовите заинтересовани страни, включително деца, като това помогна за разработването на Националните планове за действие за Европейската гаранция за детето.

В България, Хърватия, Гърция и Италия пилотната програма достигна до повече от  30 000 деца и младежи и 16 000 родители от уязвими групи – деца с увреждания, деца от семейства в неравностойно положение, деца в институции и деца бежанци и мигранти. Те получиха достъп до качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, приобщаващо образование и училищни дейности, здравеопазване и здравословно хранене, услуги за семейна подкрепа, грижи и закрила. Почти 3000 професионалисти бяха обучени и подкрепени за  предоставянето на качествени услуги и интервенции в рамките на Европейската гаранция за детето.

В България пилотната програма се изпълняваше от УНИЦЕФ в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и беше насочена към деца с увреждания и затруднения в развитието, деца от семейства в уязвима ситуация, включително ромски деца от маргинализирани общности. Пилотните дейности в 10 общини на територията на 3 области – Бургас, Сливен и Стара Загора, обхванаха  16 315 деца и 10 059  родители, които получиха достъп до четири вида услуги:  патронажни грижи за бременни жени и семейства с малки деца, ранна детска интервенция, приобщаващо предучилищно образование и услуги за превенция и подкрепа. В работата бяха ангажирани повече от 800 специалисти от секторите здравеопазване, образование, закрила на детето и социална закрила, които получиха подкрепа чрез обучения.

„Осигурявайки на децата в нужда свободен и ефективен достъп до ключови услуги, като детски и здравни грижи и хранене в училище, ние им осигуряваме по-светло бъдеще. Европейската гаранция за детето е инвестиция в тяхното бъдеще и в бъдещето на обществото. Искам да отправя специални благодарности към всички колеги от УНИЦЕФ, които използваха своята експертност и човешки ресурс на терен, за да бъдат подготвителните действия толкова успешни“

- заяви еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит.

„Икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 и войната в Украйна задълбочи бедността сред децата и семействата в Европа. Партньорства като нашето с Европейската комисия са критично важни за намирането на ефективни и устойчиви решения, които достигат до децата в най-неравностойно положение, борят се с причините за детската бедност и предотвратяват лишенията и изключването“, заяви Афшан Кан, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия.

“Европейската гаранция за детето демонстрира своя потенциал за преобразяваща промяна и за преодоляване на бариерите пред децата в най-неравностойно положение в България”

- посочи представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн.

>> Гледайте на живо заключителното събитие на Европейската гаранция за детето тук.

UNICEF Bulgaria/2023

През ноември 2022 г. правителството на Република България прие План за действие за изпълнение на Европейската гаранция за детето. Планът включва мерки за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване и дейности за осигуряване на безплатно образование, здравеопазване и детски грижи, както и за достъп до подходящо жилище и пълноценно хранене, които ще обхванат над 200 000 деца от уязвими групи.

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров подчерта, че “изпълнението на плана ще допринесе за постигането на амбициозната цел на България за намаляване на броя на децата в риск от бедност или социално изключване със 196 750 до 2030 г. в съответствие с европейските цели“. „Когато инвестираме в децата, ние инвестираме не само в следващото поколение, а и в просперитета на нашите общества, което ще допринесе за постигането на общите ни цели за подобряване на детското благосъстояние“, добави той.

Постиженията на пилотната програма бяха споделени и обсъдени по време на среща на високо равнище в София. Домакини на Заключителното събитие на Фаза III от подготвителното действие за Европейската гаранция за детето бяха Правителството на Република България, Европейската комисия и УНИЦЕФ, като в него участваха представители на правителствата от цяла Европа. В събитието се включиха и деца и младежи, които споделиха своите идеи и перспективи по отношение на Европейската гаранция за детето. 

Чрез споделянето на натрупания опит събитието цели да насърчи страните-членки да ускорят работата си за справяне с детската бедност и социално изключване, да отправи апел за по-широкото прилагане на Европейската гаранция за детето в Европа и за използването на Европейската гаранция за детето като средство за изпълнението на поетите ангажиментите в рамките на Конвенцията за правата на детето.


Едно от всеки 4 деца в ЕС (24,4%) е в риск от бедност или социално изключване, което прави борбата с детската бедност един от приоритетите за ЕС. Планът за действие на Европейския стълб на социалните права цели броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, да бъде намален поне с 15 милиона, около 5 милиона от които да са деца.

Съветът на Европейския съюз единодушно прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето на 14 юни 2021 г. Нейната цел е да се предотврати и противодейства на социалното изключване на деца в нужда, като се гарантира достъпът до набор от ключови услуги, като безплатно ранно образование и грижи, (включително дейности в училище и най-малко едно здравословно хранене всеки учебен ден), здравни грижи и подходящи жилищни условия. Препоръката предвижда страните-членки да разработят национални планове за действие до 2030 г. и да определят специфични групи деца, които да се възползват от Гаранцията. Препоръката залага и цели, които да бъдат постигнати, очертава мерки, набелязва източници на нужното финансиране и механизми за мониторинг и оценка. 

За повече информация посетете страницата на УНИЦЕФ България

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.