7 начина, по които работодателите могат да подпомагат работещите родители в условията на епидемията

Препоръки на УНИЦЕФ

УНИЦЕФ
7 начина, по които работодателите могат да подпомагат работещите родители в условията на епидемията
UNICEF/UNI313392/McIlwaine

01 Април 2020

Децата по света имат нужда от подкрепата на своите родители точно сега. А родителите от своя страна имат нужда от подкрепата на своите работодатели

Последствията от епидемията от коронавирус (COVID-19) засягат хората в целия свят. В резултат много деца страдат поради прекъсване на тяхното образование, случаи на заболели членове на семействата им или загуба на доходи в домакинствата — неща, които засягат непропорционално тежко момичетата и момчетата от най-бедните семейства.

Предоставяйки на работещите родители времето и подкрепата, от които те се нуждаят, за да се грижат за своите деца, ориентираните към семейството политики на работното място, като платения родителски отпуск, платения отпуск по болест, схемите за гъвкава организация на работата и достъпа до финансово достъпни и висококачествени грижи за деца, способстват за намаляване на тежестта, която понасят децата. 

Представяме седем начина, по които работодателите могат да подпомогнат работещите родители да се погрижат за себе си и своите деца и семейства по време на епидемията от COVID-19:


1.    Преценете дали наличните политики на работното място осигуряват ефективна подкрепа за родителите. 

Съществуващите политики подпомагат ли в достатъчна степен семействата? В началото определете най-належащите нужди на работещите родители. Специално внимание следва да се отдели на уязвимите групи, включително временно и неформално наетите работници, работниците мигранти, бременните и кърмещите работещи жени, работниците с увреждания и тези, които нямат достъп до обезщетения като платен отпуск по болест. 


2.    Осигурете възможности за гъвкава организация на работата.

Възможностите за гъвкава организация на работата предоставят на работниците свободата да определят кога и къде да изпълняват своите трудови задължения. Тъй като нуждите на работещите родители са много разнообразни, съществуват различни форми на гъвкава организация на работата, които помагат на родителите да се грижат за своите деца и семейства. Възможностите за гъвкава организация на работата включват дистанционна работа или работа от вкъщи, компресиране на работната седмица или осигуряване на гарантиран дългосрочен отпуск, позволяващ на работниците да се грижат за децата и за свои близки, които са болни, възрастни или живеят с увреждания.


3.    Подпомагайте родителите чрез предоставяне на безопасни, достъпни и предлагани на поносима цена висококачествени възможности за грижи за деца. 

В резултат на повсеместното затваряне на училища и детски заведения много работещи родители се сблъскват с ограничени възможности да ползват услуги за грижи за деца или дори с пълна липса на такива услуги. Някои родители са принудени да оставят своите малки деца без достатъчен надзор, което създава рискове за тяхната безопасност. Работодателите могат да ги подпомогна по различни начини, включително чрез системи за насочване за предоставяне на грижи за деца (на места, където услугите за грижи за деца са все още достъпни и безопасни), субсидии и гъвкави форми на организация на работата.


4.    Насърчавайте добрата хигиена на работното място и извън него. 

Работодателите могат да осигурят защита на родителите, изпълняващи важни функции на работното място, които не могат да се изпълняват от разстояние, като поддържат чистота и хигиена на работното място и осигурят съоръжения за миене на ръцете с течаща вода и сапун или за дезинфекция на ръцете с дезинфектанти на алкохолна основа на местата, където не е възможно да бъдат осигурени съоръжения за миене с течаща вода. Работещите майки следва да бъдат подпомагани да продължат да кърмят своите деца в чисти и комфортни помещения за кърмене. Наред с това, работодателите могат да съдействат за защитата на всички работници, включително на тези, които работят от домовете си, като им предоставят ключова информация за мерките за превенция, мерките, които трябва да спазват при пътуване, и начините, по които следва да разговарят с децата си за вируса.

>> Всичко, което трябва да знаете, за да се предпазите от COVID-19


5.    Предоставяйте насоки на работниците за това как да търсят медицинска помощ. 

Работодателите могат да насочват работниците, които имат симптоми на COVID-19, към доставчици на здравни услуги. Например работодателите могат да предоставят на своите работници адресите и телефонните номера на местни болници, здравни служби и телефонни линии за спешна помощ. Могат да предоставят на работниците и указания как да стигнат до безопасен начин до доставчиците на здравни услуги.


6.    Помагайте на работниците и техните семейства да се справят със стреса.

Работодателите следва да предоставят специална подкрепа на работниците, които се чувстват разтревожени, объркани или уплашени по време на епидемията от COVID-19. Наред с това те могат да подпомагат и работещите родители, които помагат на децата си да се справят с чувствата на тревожност и страх. Работодателите следва да гарантират предоставянето единствено на информация от надеждни източници като УНИЦЕФ и СЗО, както и че всички работници имат достъп до услуги за психосоциална подкрепа. Освен това те следва да предоставят на работещите родители времето и ресурсите, които са им необходими, за да могат да успокоят децата си и да положат необходимите грижи за тях. Това включва предоставяне на достъп до ефективни инструменти за насърчаване на разговорите, игрите и други форми на стимулиране, които децата очакват от лицата, които полагат грижи за тях.

>> Как да разговаряте с вашите деца за COVID-19 

>> Как тийнейджърите могат да предпазят своето психично здраве по време на епидемията от COVID-19


7.    Намалете финансовата тежест, в случай че работници или членове на техните семейства са се разболели от COVID-19.

Намаляването на потенциалната финансова тежест, произтичаща от епидемията от COVID-19, за работещите родители има решаващо значение. Мерките за подкрепа могат да включват защита на работните места, платен отпуск по болест и парични помощи като детски надбавки и субсидии за здравни разходи. Особено ефективна подкрепа следва да бъде осигурена на уязвимите групи като работниците с ниски доходи или работещите в неформалната икономика.


Ориентирани към семейството политики за всички

Особено важно е работодателите да гарантират, че прилаганите политики, ориентирани към семейството, обхващат всички работници, независимо от техния пол или трудовоправен статут (например без разлика дали те са наети на трудов договор, или изпълняват дейности на граждански договор). От решаващо значение е да се създаде атмосфера, в която работниците могат да се възползват от политиките, без да се опасяват от дискриминация или ответни действия. По-специално за жените, които на много места поемат по-голяма част от отговорността за полагане на грижа в сравнение с мъжете, следва да се предприемат мерки, гарантиращи, че работещите майки не биват наказвани за техните решения. Посредством приемане и разширяване на ориентирани към семейството политики работодателите изпълняват централна роля в усилията за подкрепа на благосъстоянието на работещите родители и техните деца.

 

>> Запознайте се с препоръките на УНИЦЕФ, Международната организация на труда и ООН-Жени.