Финансови затруднения и тормоз са основните трудности пред достъпа до училище, смятат U-Репортерите

Резултатите са от последното допитване, посветено на достъпа до образование

УНИЦЕФ
Момиче, подкрепено да остане в училище, учи урок, седнало на двора пред дома си
UNICEF/UN041353/Pirozzi
01 Септември 2021
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Финансовата невъзможност за осигуряване на учебни материали, тормозът между учениците, спиране от семейството или започване на работа – това са най-честите причини за несправяне в училище или дори отпадане на децата от образователната система. Такива са преобладаващите мнения на U-Репортерите според резултатите от последното допитване, посветено на достъпа до образование. С него се цели да се види какви са конкретните трудности и възможни решения по темата според опита и наблюденията на младите хора.

Участие взеха 281 U-Репортера на средна възраст 20 години. Момичетата и жените са изключително активни и съставляват 80% от отговорилите.

Запитани каква част от децата в населеното им място имат затруднения да посещават училище и/или да се справят с ученето, 36% не могат да преценят или не смятат, че има такива деца. Мнозинството смятат, че тези деца в населените им места са малко, а само 10% – че те са много.

Кое от изброените затруднява най-много децата да се справят в училище
UNICEF Bulgaria/2021

Финансовите трудности и етническият произход (включително трудности с българския език) са основните препятствия пред достъпа до училище и справянето с ученето, смятат U-Репортерите. Може би този равен резултат на двата фактора за трудности и отпадане в училище е свързан с факта, че двата проблема се преплитат – неравенствата и дискриминацията поради бедност и поради етническа принадлежност, като и двата са особено сериозни в България. На трето място са поставени трудностите, срещани от децата с увреждания и нарушения в развитието. Запитани конкретно какви други трудности и дискриминация срещат децата, за да не могат да посещават училище, да се справят и да отпадат, 11% от U-репортерите отговарят, че проблем е самото преподаване в училище и дори философията на училищното образование. Някои не успяват да формулират конкретен проблем.

Значими са разликите в отговорите по възрасти на този въпрос. Докато за младите хора в училищна възраст (14-19 годишните) финансовите проблеми са изтъкнати като водещи от 34%, а затрудненията поради увреждания и етнически произход са близки с по 26 и 27% - за младите хора извън училище (20-29 годишните) по-съществени са проблемите, свързани с етническия произход - 39% открояват тях като основна пречка пред образованието.

Чрез други въпроси с повече от един възможен отговор U-Репортерите имаха възможност да споделят мнението си за това в какво точно се изразяват трудностите, но и да набележат решенията пред достъпа до училище съответно за децата от етническите малцинства, за децата, живеещи в бедност и за децата с увреждания и затруднения в развитието.

Кои според теб са най големите затруднения пред децата от малцинствен произход
UNICEF Bulgaria/2021

За децата от малцинствен етнически произход, включително с трудности с българския език, най-големият проблем според U-Репортерите  е липсата на подкрепа от страна на семействата, откъдето идва отпадането от училище. На следващо място е изключването и тормозът от страна на другите ученици, а след това – отпадането от училище, за да започнат работа.

Като най-големи затруднения пред децата, живеещи в бедност, U-Репортерите посочват на първо място липсата на пари за учебни материали, следвано от отпадането за започване на работа и отново тормозът от връстниците. 

Като основни трудности пред учениците с увреждания и нарушения в развитието U-Репортерите поставят преди всичко подигравките и тормоза от връстниците, следвано от недостъпността на физическата среда (асансьори, рампи и подобни) и неумението на учителите да работят с деца като тях.

Кои според теб са най големите затруднения пред децата с увреждания и затруднения в развитието?
UNICEF Bulgaria/2021

Тук интересна е разликата между мненията на младите хора в училищна възраст и тези на по-големите. За първата група основен проблем пред децата с увреждания и затруднения в развитието са подигравките от околните, докато за втората група – физическата среда и материалните условия.

Сред основните решения, които U-Репортерите дават за достъпа и справянето в училище на учениците от етническите малцинства, на първо място е необходимостта от работа със семействата им, ако съществува риск от отпадане. Това е особено важно за младите хора в извънучилищна възраст (20-29 годишните), които го извеждат на първо място с голяма разлика спрямо другите възможни решения. Като следващи решения сред всички запитани са поставени допълнителното обучение по български език и работа в училище за приемане на различията. 

За децата, живеещи в материални лишения и бедност, най-голяма част от попитаните смятат, че осигуряването на безплатни учебни материали би решило проблемите, следвано от стипендии и нуждата от безплатен транспорт.

Какво според теб трябва да се направи за справяне с преките пред децата в бедност?
UNICEF Bulgaria/2021

За децата с увреждания и обучителни трудности се открояват три най-работещи необходими решения: по-достъпната физическа среда, обучението на учителите за работа с деца с увреждания и нарушения в развитието и работата в училище за приемане на различията. 

Какво според теб трябва да се направи за справяне с преките пред децата с увреждания в бедност?
UNICEF Bulgaria/2021

Това допитване на U-Report е направено в рамките на проекта за пилотно тестване на Европейската гаранция за детето в България, финансиран от Европейската комисия и прилаган от УНИЦЕФ. Сред дейностите по проекта е и събиране на данни за мненията на децата и младежите в България по проблемите, изведени от Европейската Гаранция за детето. 

Повече за това защо проблемът с достъпа до училище и отпадането от училище е сериозен можете да видите тук.


Този проект е финансиран от Европейския съюз

© УНИЦЕФ-България, 2021

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.