Учреден бе Алианс за утвърждаване на ранното детско развитие

40 неправителствени организации, образователни институции и физически лица, в партньорство с УНИЦЕФ и СЗО, обединяват усилия за осигуряване на пълноценна среда за развитие на потенциала на всяко дете в ранна възраст

УНИЦЕФ
Малко дете играе с кубче
UNICEF/UN0202887/Serbia
16 Октомври 2018

На 16 октомври 2018 г. в гр. София повече от 40 неправителствени организации, образователни институции и физически лица учредиха Алианс за ранно детско развитие – неформално обединение, което има за цел да мобилизира усилията на своите членове и партньори за осигуряване на пълноценна среда за развитие на потенциала на всяко дете в ранна възраст. Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната Здравна организация са партньори на Алианса.

Ранните години от живота – от раждането до прехода към училище, имат голямо значение за  психическото и физическото здраве, поведението, ученето през целия живот и цялостното благополучие на човека.

Нарасналото разбиране в световен мащаб за значимостта на този период за изграждането на личността и нейната социална и икономическа реализация, постепенно поставиха инвестициите в ранните години във фокуса на публичните политики в  много страни. През последните години тези въпроси намериха отражение и в обществените дискусии в България, свързани с грижите за малките деца и техните семейства.

За да постигне своята мисия за най-добро начало в живота на всяко дете в България, Алиансът ще  работи за утвърждаване на ранното детско развитие като политически и обществен приоритет. Ще се фокусира също върху укрепване на националните системи в областта на здравеопазването, социалната закрила и образованието за насърчаване на ранното детско развитие.

Той ще реализира дейности по разпространение на опит и знания сред професионалисти и родители, застъпничество за политики, които осигуряват пълноправни възможности за развитие, както и за създаване на подкрепяща обществена среда и нагласи към правата и благосъстоянието на най-малките членове на обществото ни.