Участваме, за да променим системата!

Участието на децата трябва да започва колкото е възможно по-рано

Галина Вълчева
Галина говори на микркофон по време на събитие, а до нея стои момче.
Supplied by Galina
15 Юли 2019

Неотдавна участвах в конференцията, която прие Букурещката декларация на децата в ЕС, за да представя позицията на българските деца, както и добрата политика на Съвета на децата – единствения национален държавен детски съвет, който подпомага работата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Деца от всички държави членки на Европейския съюз споделиха своя местен опит, който обогати нашето разбиране за това колко много са вариантите за участие на децата/младежите, но и разкри голям брой универсални гледни точки и потвърди колко важно е да работим по тях.

Един от съвременните проблеми – ниската избирателна активност – може да се преодолее, ако децата и младежите участват в обществения живот…

1. Участието трябва да започва рано

Първо, изключително важно е участието на децата да започва колкото е възможно по-рано. Беше направено предложение например децата в детската градина сами да избират какъв плод ще получат в петък. Може да звучи смешно, но идеята е чудесна. По такъв начин децата се учат да формират мнение и да очакват резултат.

Очевидно с възрастта трябва да растат отговорността и очакванията с преминаването към училищни, регионални и национални организации. Не може да се очаква гражданите активно да участват в процеса на вземане на решения и да се осведомяват постоянно, ако са израсли в апатия към средата. Състояние, което се дължи на липсата на платформи за споделяне на мнения, на липсата на резултати и оттам на липсата на доверие в управляващите. Един от съвременните проблеми – ниската избирателна активност – може да се преодолее, ако децата и младежите участват в обществения живот, а тяхното участие е защитено със закон, обезпечено е със средства и дава плодове.   

2. Трябват ни структури и механизми за участие

Необходими са структури и механизми за участие на децата/младежите. Те са жизнено важни, понеже ни трябва място периодично да се събираме и да вземаме решения за бъдещи прояви, както и да отчитаме постигнатите нови резултати. Освен това по-доброто общуване между детските/младежките организации повишава ефективността на тяхната работа и също така систематизира напредъка, за да бъде полезен за децата, които са бъдещи участници.

За да се определят целите и да се настоява за тяхното постигане, трябва да осигурим методично и измеримо участие. Освен това според нас е ценно да се създаде международен съвет, а не еднократно да се провежда конференция, среща на върха или събитие пак поради посочените по-горе причини.

3. Участието трябва да бъде финансирано

Като общество често сме склонни да сравняваме резултатите на възрастните с детските инициативи, въпреки че за последните се отделят значително по-малко средства. Забелязваме един постоянно възникващ проблем – липсва подходящо финансиране в съответствие със сложността на предложения от децата финансов план, а това на свой ред води до лоши резултати, които погрешно се приписват на неспособността на децата да изпълняват успешно проекти.

… при повечето инициативи липсва обратна връзка…

4. Обратна връзка за резултатите и трудностите

Разговаряхме с много специалисти, получихме експертен доклад за декларацията, чухме редица представители на правителства и навсякъде се подчертаваше и тяхното становище, че по мнозинството от инициативите няма обратна връзка. Ако има резултати, те трябва да бъдат отчетени, ако има пречка, тя трябва да се обсъди, за да се установи и реши проблемът.

5. Разпространяване на знания за правата на детето

И най-сетне, трябват ни по-добро, съвременно популяризиране на правата на детето, добра политика и възможности за участие. Използването на социалните медии и съобразяването на нормативните документи с разбираемия за децата език може да бъде един от начините за осведомяване на по-голям брой младежи по важни за тях теми.

Това са само малка част от важните въпроси, по които ние, децата, искаме да има подобрение, за да изградим една по-добра Европа.

За себе си: Казвам се Галина Вълчева и през всичките си 18 години живот имах късмета да наричам свой дом едно планинско селце.  Ако днес ме възприемат като човек, който се залавя с проблемите и търси решения, за причината бих се върнала в детството, което прекарах в игра по улиците. Наблюденията на простия бит, непосредствените човешки връзки, желанието да бъдеш полезен и искрените разговори без заобикалки ме научиха какво означава истински хуманитаризъм. Аз и моите приятели се включвахме във всичко, което трябваше да се свърши, защото винаги имаше нужда от помощ. Така например един от най-милите ми спомени е как се катеря по стълбата и подавам пирони на дядо, който строи нашата къща.

Тук може да ме попитате каква връзка има всичко това с младежкото участие? Ето как мога да отговоря: точно в това се състои участието – да имаш възможност да работиш с възрастните, да можеш да помогнеш за градежа на дома, в който ще живееш, да участваш активно в процеса.

С огромно желание очаквам по-нататъшното си участие и образованието си в областта на невронауките, защото вярвам, че ако по-добре разбираме вътрешния свят на хората, ще можем да помогнем и на външния.